หารือความร่วมมือโครงการ Credit bank และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ