ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต)
หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565