September 7, 2021

ภาพกิจกรรมการลงนาม MOU

ภาพกิจกรรมการลงนาม MOU ครั้งที่ 7  วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพกิจกรรมการลงนาม MOU ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรมการลงนาม MOU ครั้งที่ 1 ถึง 5
September 7, 2021

ขั้นตอนการทำ MOU

DOWNLOAD ขั้นตอนและแบบฟอร์มการแจ้งความจำนง ขอลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU
September 7, 2021

สิทธิประโยชน์ของการทำ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

สิทธิประโยชน์ของการทำ MOU ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน การรับนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สิทธิพิเศษในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านระบบโควตา และระบบ TCAS การพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี