ข้อมูลจากฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรับปรุง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ที่ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา  ภาค 1   ภาค 2   ภาคฤดูร้อน    ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (เฉพาะภาคเรียนที่ 1 และ 2) 
 เทียบโอน    หลักสูตรต่อเนื่อง   หลักสูตร 4 ปี 
 (ประมาณ 3 ปี)   (2 ปี)   (4 ปี) 
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
1 คณะศิลปศาสตร์             
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน  ภาคปกติ 25,000 25,000 12,500     200,000
  ภาษาไทยและภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ ภาคปกติ 20,000 20,000 10,000     160,000
  สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000 84,000   112,000
  ทุกสาขาวิชา ภาคพิเศษ 20,000 20,000 10,000     160,000
  หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ 40,000 40,000 20,000     320,000
2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            
  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  ภาคปกติ 20,000 20,000 10,000     160,000
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000   56,000  
  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ 16,000 16,000 8,000     128,000
  สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000   56,000 112,000
  สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคพิเศษ 20,000 20,000 10,000   80,000 160,000
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร            
  สาขาวิชาการผลิตพืช/สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000     112,000
  ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000     112,000
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์            
  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง  ภาคปกติ 26,000 26,000 13,000   104,000  
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  ภาคปกติ 30,000 30,000 15,000     240,000
  สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ 16,000 16,000 8,000 96,000   128,000
  ทุกสาขาวิชา ภาคพิเศษ 24,000 24,000 12,000 144,000   192,000
5 คณะบริหารธุรกิจ            
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ 20,000 20,000 10,000     160,000
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาการเงิน/    16,000 16,000 8,000 96,000   128,000
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาคปกติ
  สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000 84,000   112,000
  สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคพิเศษ 20,000 20,000 10,000     160,000
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ 26,000 26,000 13,000     208,000
  หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ 40,000 40,000 20,000     320,000
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์               
  ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000 84,000   112,000
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์                
  ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ 12,000 12,000 6,000     96,000
8 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน            
  ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000 84,000   112,000
  ทุกสาขาวิชา ภาคพิเศษ 20,000 20,000 10,000 120,000   160,000
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาสถิติธุรกิจ 16,000 16,000 8,000     128,000
และอุตสาหการ/สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ /
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ภาคปกติ
  สาขาวิชาอื่น ๆ ภาคปกติ 14,000 14,000 7,000     112,000
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               
  ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ 20,000 20,000 10,000      
11 คณะพยาบาลศาสตร์             
  ชั้นปีที่ 1-4  80,000 80,000       640,000
12 คณะการแพทย์บูรณาการ            
  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต/สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ภาคปกติ  16,000 16,000 8,000     128,000
  สาขาวิขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ 20,000 20,000 10,000     160,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า (ตลอดหลักสูตร)
  ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา 1,000