ขั้นตอนการขอรับเอกสารการศึกษาฉบับสมบูรณ์(สำเร็จการศึกษา) ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอรับเอกสารการศึกษาฉบับสมบูรณ์(สำเร็จการศึกษา) ด้วยตนเอง

เอกสารการศึกษาฉบับสมบูรณ์(สำเร็จการศึกษา)

- เอกสารทรานสคริป(Transcipt) ฉบับสมบูรณ์
- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
- ใบปริญญาบัตร (กรณีบัณฑิตไม่ได้เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถรับเอกสารทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง  ดังนี้

รับเอกสารด้วยตนเอง

1. ผู้สำเร็จการศึกษา กดบัตรคิวเพื่อขอรับบริการ

2. ผู้สำเร็จการศึกษา ยื่นหลักฐานเพื่อขอรับเอกสาร

นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา /บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

กรณี ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้(มีบุคคลอื่นมารับแทน)
มีเอกสารดังนี้

1.หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวโหลดได้จากแบบฟอร์ม

Download หนังสือมอบฉันทะ Download หนังสือมอบอำนาจ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน(พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)